Acte necesare

     Acte necesare pentru înscriere

Candidații vor depune la înscriere un dosar plic care va conține obligatoriu următoarele documente:

  1. Fisa de înscriere  (Fisa de inscriere se va completa pe loc, in momentul inscrierii);
  2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată de comisia de admitere, iar pentru absolvenții de liceu din promoția anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original sau copie, care va conține rezultatele de la bacalaureat;
  3. Acord scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor persoanele și a rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR;
  4. Pentru studenții care urmează o a doua specializare universitara, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget sau taxă);
  5. Pentru absolvenții unei facultăți care urmează o a doua specializare, diploma de licență sau echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată și adeverință care să ateste forma de finanțare a anilor de studii.
  6. Certificatul de naștere – copie certificată de comisie;
  7. Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată de comisie;
  8. Cartea sau buletinul de identitate – copie certificată de comisie după;
  9. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere la admitere sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare pentru scutirea totală a achitării taxei de înscriere la admitere ;
  10. Atestat de competenta lingvistica recunoscut pentru scutirea de participare la testul de competenta lingvistica.

Candidații UE-SEE sau români cu acte de studii eliberate în străinătate se vor prezenta la Departamentul de Relatii Internaţionale al UTCB pentru consiliere/indrumare, iar apoi vor depune dosarul complet la Comisia de admitere a facultății unde doresc să concureze.

Candidații români de pretutindeni cu domicililul stabil în străinătate vor concura pe locurile specificate în metodologia emisă pentru aceștia. Aceștia vor depune dosarele de admitere direct la sediul UTCB (Rectorat) și se vor supune acelorași criterii de admitere ca și cetățenii români. Ei se vor prezenta la Rectorat – Birou Studenți Internaționali pentru consiliere și avizare, iar apoi vor depune dosarul complet la Comisia de admitere FILS.

După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate, iar taxa de înscriere nu poate fi restituită.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la Comisia de admitere FILS.