Acte necesare pentru înscriere

  Acte necesare pentru înscriere

  1. Fisa de înscriere;

Fisa de inscriere se va completa pe loc, in momentul inscrierii.

  1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată de comisia de admitere FILS;
  2. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la Diplomă), în original sau copie, certificată de comisia de admitere, iar pentru absolvenții de studii universitare de licență din promoția anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original sau copie, care va conține media de la examenul de licență/diplomă. Documentele trebuie să conțină și media anilor de studii;
  3. Acord scris pentru candidații care optează pentru varianta prelucrării datelor personale;
  4. Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget sau taxă);
  5. Certificatul de naștere – copie certificată de comisie;
  6. Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată de comisie;
  7. Cartea sau buletinul de identitate – copie certificată de comisie;
  8. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei de înscriere la admitere ;
  9. Atestat de competenta lingvistica recunoscut pentru scutirea de participare la testul de competenta lingvistica.