Regulamente

Anexa-1-la-HS-10694-03.11.2021-Regulament-privind-desfasurarea-activitatii-studentilor

Anexa-1-la-HS-1328-12.02.2021-Codul-drepturilor-și-obligațiilor-studentului-UTCB

Anexa-1-la-HS-1581-18.02.2021-Regulament-organizarea-programelor-de-studii-în-sistemul-de-credite-transferabile

HS-9237-16.10.2020-Regulament-privind-desfășurarea-activităților-didactice-asistate-prin-comunicații-electronice-la-distanță-on-line

HS-9237-16.10.2020-Regulament-privind-organizarea-și-funcționarea-căminelor-și-cantinei-studențești-din-UTCB

Anexa-1-la-HS-1580-18.02.2021-Metodologie-finalizare-studii-licență

Anexa-2-la-HS-1580-18.02.2021-Metodologie-finalizare-studii-master

P.01 Procedura FILS privind sustinerea examenului de licenta disertatie 1.09.22

Specificații pentru procesul de învățământ din cadrul specializării Traducere și interpretare (licență)

Regulament privind desfășurarea activității studenților din cadrul specializării Traducere și interpretare specializată (master)

Carta universitară

În conformitatea cu Legea Educației Naționale:

Consultă Carta UTCB

Codul de etică și deontologie profesională universitară

Codul de etică și deontologie profesională al personalului unei instituții publice reprezintă normele etice de conduită care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita salariaților în relațiile inter-instituționale, precum și în relațiile acestora cu societatea.

Consultă Codul de etică și deontologie profesională universitară

Regulamentul de Organizare si Funcționare

Regulamentul de Organizare si Funcționare (ROF) este un instrument de conducere care descrie structura unei organizații, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competente, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații.

Consultă ROF UTCB

Metodologie privind menținerea calității de titular in UTCB, după împlinirea vârstei legale de
pensionare (65 de ani)

Metodologia a fost aprobată în ședința de Senat din data de 18 iulie 2019 și se referă la criterii care vor fi avute în vedere în UTCB la evaluarea solicitărilor cadrelor didactice de menținere a calității de titular după împlinirea vârstei legale de pensionare (65 de ani)

Consultă Metodologia

Metodologia de elaborare a statelor de funcții

Metodologia de elaborare a statelor de funcții pentru anul universitar 2019 – 2020 are în vedere încadrarea cheltuielilor de personal în limitele alocației bugetare stabilite prin Contractul Instituțional, încheiat între Universitatea Tehnică de Construcții București și Ministerul Educației Naționale.

Consultă Metodologia

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din UTCB

În Universitatea Tehnică de Construcții din București, posturile didactice sau de cercetare vacante se ocupă pe perioadă determinată sau nedeterminată prin concurs organizat în conformitate cu Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, Metodologia cadru de concurs aprobată prin HG nr. 457/2011, modificată prin H.G. nr.36/2013OMENCS nr.6129/20.12.2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare și cu ordinele ministerului de resort incidente în materia concursurilor pentru posturile din învățământul superior. Prezenta Metodologie se aplică începând cu anul universitar 2019-2020.

Consultă Metodologia