Admitere mastere de inginerie

Calendar admitere – Master

      SESIUNEA I – IULIE 2022

Platforma de admitere: https://admitereonline.utcb.ro/login

 • 02 iulie – 27 iulie 2022 – ADMITERE MASTER
  • 4 iulie, ora 09.00 – 12 Iulie, ora 12.00 Înscrieri (online pe platforma UTCB)
  • 12 iulie ora 12.00 Examen competențe lingvistice (veti primi email cu 24h inainte)
  • 12 iulie 14.00 – 13 iulie 15.00 Concurs de admitere
  • 13 iulie ora 18.00 Afișare liste de afișare liste provizorii candidați admiși
  • 13 iulie ora 18.00 – 13 iulie ora 21.00 Depunere contestații
  • 13 iulie ora 21.00 – 14 iulie ora 21.00 Rezolvare contestații
  • 15 iulie ora 18.00 Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva                     confirmării locului
  • 15 – 20 iulie între orele 09.00 – 15.00 Perioadă de depunere diplomă licență în original
  • 20 iulie ora 18.00 Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului
  • 20 iulie ora 18.00 – 20 iulie ora 21.00 Depunere contestații
  • 20 iulie ora 21.00 – 21 iulie ora 21.00 Rezolvare contestații
  • 22 iulie ora 16.00 Afișare liste finale candidați admiși

 Specializări Master inginerie Civilă

Inginerie Structurală în limba Engleză

Inginerie Structurală în limba Franceză

Aquatic Environment Engineering and Science în limba engleză

Număr de locuri   

La specializarea Aquatic Environment Engineering and Science sunt disponibile doar locuri cu taxă.

Acte necesare pentru înscriere

 1. Cererea de înscriere (on-line pe platforma pusă la dispoziție de universitate)
 2. Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința
 3. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la Diplomă), scanată după original, iar pentru absolvenții de studii universitare de licență din promoția anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original sau copie, care va conține media de la examenul de licență/diplomă. Documentele trebuie să conțină și media anilor de studii;
 4. Acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal semnat olograf
 5. Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget sau taxă);
 6. Certificatul de naștere
 7. Certificatul de căsătorie
 8. Cartea de identitate
 9. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere (100 lei) sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Plata se va face pe platforma on-line)
 10. Atestat de competenta lingvistica recunoscut

*se poate opta pentru preluarea datelor cu privire la rezultate obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR

Pentru mai multe detalii accesați: Acte necesare pentru înscriere.

Taxe de admitere și școlarizare

Pentru mai multe detalii accesați: Taxe de admitere și școlarizare.

Care este modalitatea de admitere

Media admitere


Admiterea pentru specializările Inginerești se face pe baza de dosar și pe baza unui eseu vocational, luând-se în considerare și rezultatele examenului de licență.

Eseul vocațional pentru domeniul de științe inginerești se va incarca pe platforma online.
Eseul vocational se va referi la:
i. Studiile și activitatea anterioară a candidatului
ii. Argumentarea alegerii programului de studiu
iii. Planul personal de educație și pregătire profesională
iv. Planul de dezvoltare a carierei

La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii în vigoare nr. 84/1995*), republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate.

Media de admitere se calculează ci două zecimale fără rotunjire. Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică de nota 6,00 (șase).
Activarea programelor de studii universitare de master se face cu condiția ca numărul de studenți admiși la o specializare să depășească cifra minimă de școlarizare de 35 locuri aprobată de Consiliul de Administrație al UTCB. Fac excepție programele de studii universitare de master la care cifra de școlarizare alocată este mai mică de 35 de locuri, iar acestea se vor activa conform cifrei anunțate în pliantul de admitere.

Test de competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine (engleză sau franceză) susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere.
Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

Absolventii facultatilor cu predare in limba engleza/franceza nu vor sustine testul de competenta lingvistica.

Testul de competenta lingvistica se va sustine pe platforma Microsoft Teams „TEST COMPETENTA LINGVISTICA ENGLEZA”, „TEST COMPETENTA LINGVISTICA FRANCEZA” in data de 16 septembrie 2021, ora 15h si va dura 1 ora.

Candidatii se vor prezenta pe platforma MT la ora 14:30, avand asupra lor cartea de identitate.

Testul de competenta lingvistica va avea 45 de intrebari si va cuprinde trei parti: listening (8 intrebari), grammar and vocabulary (29 intrebari) si reading (8 intrebari). Pentru a raspunde la intrebarile de la partea de listening, va fi audiat un fisier audio.

Fiecare intrebare are cate un singur raspuns corect.

Raspunsurile vor fi salvate intr-un fisier word in care se va scrie numele candidatului si raspunsurile, sub forma de lista:

Exemplu :

Popescu Ion

1 A;

2 B;

3 C;

4 A; …

In fisierul word se va trece doar numarul intrebarii si doar litera raspunsului corect.

Fisierul va fi trimis profesorilor supraveghetori pe chat sau pe adresa de email admitere.fils@utcb.ro.

Exista modele de teste pe site-ul UTCB, pentru engleza : – http://fils-old.utcb.ro/images/anunturi/test_en.pdf?_ga=2.165495935.1988077459.1593964859-675420316.1583005491

si pentru franceza – http://fils-old.utcb.ro/images/anunturi/test_fr.pdf?_ga=2.133048398.1988077459.1593964859-675420316.1583005491

 

Care este procesul de admitere?

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

 varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

 varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

 varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

 varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă.

 

Regulament admitere 2022

Burse si Taxe

Cazare cămin

Program Doublă Diplomă

Informatii admitere candidaţi UE 2022

Informatii admitere candidaţi non-UE 2022

 

Lista candidatilor eligibili, programarea testului de competenta lingvistica, rezultatele si alte anunturi, toate vor fi postate in pagina de Anunturi si rezultate admitere.