EU-CONEXUS

20 octombrie 2020

           V-ați gândit vreodată la o carieră în administrarea porturilor, ingineria de coastă, dezvoltarea imobiliară de coastă sau chiar în ONG-urile de turism maritim și mediu? Acum, ai putea fi cu un pas mai aproape de obiectivul tău!

           EU-CONEXUS European University for Smart Urban Coastal Sustainability vă invită să vă înscrieți la unul dintre cele două programe minore: „Economia și creșterea albastră” și „Dezvoltarea coastelor și turismul maritim durabil”. Invitația este deschisă tuturor studenților UTCB (cu excepția studenților din anul I), iar cursurile celor două programe sunt oferite de cele 6 universități europene din 6 țări diferite (Franța, Spania, Croația, Grecia, România, Lituania).

           Sună prea bine ca să fie adevărat? Tot ce trebuie să faceți este să acumulați 30 de ECTS, urmând 5 cursuri suplimentare în programa dvs. de învățământ, distribuite pe 3 semestre, propuse de 3 universități diferite (una ar putea fi UTCB), începând cu semestrul următor.

          Termen limită pentru înscriere: 26 octombrie, ora 13:00. Pentru informații despre înregistrarea și prezentarea cataloagelor Minor, vă invit să consultați site-ul UTCB, iar pentru alte întrebări, puteți trimite un e-mail la Ramona Diac, EU-CONEXUS Minor  ramona.diac@utcb.ro https://utcb.ro/en/eu-conexus/minor-programmes/

Avantajele programelor de Minor:
  1. Experiența internațională:

Vrei să participi la cursuri oferite de 6 universități europene? (să interacționezi cu profesori universitari din alte țări și să participi la cursuri dinafara specializării tale?)

Vrei să ai colegi de curs din alte 5 universități europene din țări diferite (Franța, Spania, Croația, Grecia, Lituania)? (rețea de contacte, prietenii, viitori parteneri)

Anul viitor ne dorim să inițiem mobilități fizice de scurtă durată (detalii uterioare în funcție de evoluția restricțiilor de călătorie).

  1. Relevanța și impactul programelor de Minor:

Ambele programe „Blue Economy and Growth” și „Coastal Development and Sustainable Maritime Tourism” răspund unor provocări din ce în ce mai mari la nivel global și anume prevenirea distrugerii zonelor de coastă precum și dezvoltarea sustenabilă a acestora.

Cele 6 universități din alianța EU-CONEXUS își propun să aducă soluții sustenabile acestor provocări iar una dintre ele e reprezentată de inițierea acestor programe de Minor comune și deschise tuturor studenților de la Licență (anul 2,3,4) care vor deveni viitorii experți în dezvoltarea zonelor de coastă din fiecare țară parteneră, pe anumite segmente.

Dacă ai considerat vreodată o carieră în Administrarea portuară, Inginerie pentru dezvoltarea zonelor de litoral, Dezvoltare Imobiliară de coastă, Administrația regională sau locală, Turism sustenabil pe litoral, sau chiar în cadrul unor ONG-uri, parcurgând aceste programe de Minor te vor ajuta să fii mai aproape de obiectivul tău.

La finalul studiilor pe lângă Diploma de Licență, vei obține un Certificat EU-CONEXUS care atestă a doua specializare în „Blue Economy and Growth” sau în „Coastal Development and Sustainable Maritime Tourism”.

Pentru a obține Certificatul de Minor Eu-Conexus, studentul trebuie să acumuleze 30 de credite, urmând 5 cursuri pe parcursul a 3 semestre, de la 3 universități diferite din EU-CONEXUS, fiecare curs având 6 credite.

  1. Libertatea și gama largă de alegere a cursurilor:

Completarea unui program de Minor nu e obligatorie, studenții se pot înscrie independent la 1-2 cursuri din orice Minor doar timp de un semestru, din interes sau curiozitate pentru acel curs. Nu va obține un certificat, dar cursul va fi adăugat în Suplimentul de Diplomă.

Fiind universități cu specializări diferite, cursurile sunt oferite din domenii diverse, astfel un student UTCB pe lângă un curs de Sustainable Transport Engineering for Coastal Region (UTCB) își poate alege și un curs de Creativity and Innovation management (UCV). Acest fapt reprezintă o inovație în educație, posibilitatea de a-ți alege un curs complementar specializării tale, din cadrul altei universități europene.

Studenții se pot înscrie la 1-2 cursuri pe semestru, începând cu semestrul următor, obținând Certificatul la finalul anului viitor. Cursurile disponibile în semestrul viitor sunt afișate în formularul de înscriere, în două tabele diferite în funcție de fiecare Minor.

Pentru fiecare curs, UTCB are 5 locuri disponibile, dacă vor fi mai mult de 5 studenți înscriși pe curs, se va crea o listă de așteptare urmând să verificăm cu celelalte universități dacă au completat sau nu locurile disponibile pentru ei.

Studenții se pot înscrie prin email către Ramona Diac, EU-CONEXUS Minor Officerramona.diac@utcb.ro adăugând următoarele documente:

  • Formular de înscriere (atașat pe site)
  • CV în Limba Engleză menționând activitățile extra-curriculare la care ai participat în cadrul Universității sau în proiectul Eu-Conexus,
  • Scrisoare de motivație prezentând motivele pentru care alege programul de Minor și/sau cursurile la care se înscriu (avem în vedere ce perspective de carieră are, interesul față de temele cursurilor, interesul pentru experiența internațională)
  • Dovadă a nivelului competențelor lingvistice la Limba Engleză (Cambridge, Toefl, TOEIC certificate sau altele similare)

Termenul de înscriere pentru primul call: 26 octombrie, 13:00PM.

Pentru mai multe informații despre cataloagele celor două programede de Minor, vă invit să consultați linkul de mai jos, pentru alte întrebări, mă puteți contacta la emailul ramona.diac@utcb.ro

           Have you ever considered a career in Port Administration, Coastal Engineering, Coastal Real Estate Development, or even in Maritime Tourism and Environmental NGO’s? Now, you could be one step closer to your goal!
           EU-CONEXUS European University for Smart Urban Coastal Sustainability invites you to enroll in one of the two Minor programs: „Blue Economy and Growth” and „Coastal Development and Sustainable Maritime Tourism”.               The invitation is open to all UTCB undergraduate students (except for first-year students), and the courses of the two programs are offered by the 6 European Universities from 6 different countries (France, Spain, Croatia, Greece, Romania, Lithuania).
          Sounds too good to be true? All you have to do is to accumulate 30 ECTS, following 5 additional courses to your curriculum, distributed over 3 semesters, proposed by 3 different universities (one could be UTCB), starting from the next semester.
         Deadline for registration: October 26, 13:00 PM.
         For information on registration and presentation of the Minor’s catalogs, I invite you to consult the UTCB website, and for other questions, you can send an email to Ramona Diac, EU-CONEXUS Minor Officer ramona.diac@utcb.ro https://utcb.ro/en/eu-conexus/minor-programmes/

ADVANTAGES OF MINOR PROGRAMS:

1. INTERNATIONAL EXPERIENCE:

– Do you want to attend courses offered by 6 EUROPEAN UNIVERSITIES? (to interact with university professors from other countries and to attend courses different to your specialization?)-Do you want to have course mates from 5 other European universities in different countries (France, Spain, Croatia, Greece, Lithuania)? (a network of contacts, friends, future partners)

-Next year we want to initiate SHORT-TERM PHYSICAL MOBILITY (further details depending on the evolution of travel restrictions).

2. RELEVANCE AND IMPACT OF MINOR PROGRAMS:

– Both the Blue Economy and Growth and Coastal Development and Sustainable Maritime Tourism programs are addressing growing GLOBAL CHALLENGES, such as PREVENTING THE DESTRUCTION OF COASTAL AREAS AND THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

-The 6 universities in the EU-CONEXUS alliance aim to bring SUSTAINABLE SOLUTIONS to these challenges and one of them is represented by the initiation of these Common Minor programs, open to all undergraduate students (year 2,3,4) who will become FUTURE EXPERTS IN DEVELOPMENT OF COASTAL AREAS in each partner country, in certain segments.

– If you have ever considered a career in PORT ADMINISTRATION, COASTAL ENGINEERING, COASTAL REAL ESTATE DEVELOPMENT, REGIONAL OR LOCAL ADMINISTRATION,
SUSTAINABLE MARITIME TOURISM, OR EVEN WITHIN NGO
s, going through these Minor programs will help you be closer to your goal.

– At the end of your studies in addition to the Bachelor’s Degree, you will obtain AN EU-CONEXUS CERTIFICATE ATTESTING TO YOUR SECOND SPECIALIZATION in „Blue Economy and Growth” or in „Coastal Development and Sustainable Maritime Tourism”.

– To obtain the EU-CONEXUS MINOR CERTIFICATE, the student must accumulate 30 CREDITS, following 5 COURSES DURING 3 SEMESTERS, FROM 3 DIFFERENT UNIVERSITIES in EU-CONEXUS, each course has 6 credits.

3. FREEDOM AND WIDE RANGE OF CHOICE OF COURSES:

– Completing a Minor program is NOT MANDATORY, students can enroll independently in 1-2 courses from any Minor only for one semester, out of interest or curiosity for that course. You will not get a certificate, but the course will be ADDED TO THE DIPLOMA SUPPLEMENT.

– Being universities with different specializations, the courses are offered in various fields, so a UTCB student could choose a course like SUSTAINABLE TRANSPORT ENGINEERING FOR  COASTAL REGION (UTCB) and also choose a CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT (UCV) COURSE.
This fact represents an innovation in education, the possibility to choose such a different course to your specialization, from another European university.

– Students can enroll in 1-2 COURSES PER SEMESTER, starting with the next semester, obtaining the Certificate at the end of next year.
The courses available in the next semester are displayed in the registration form, in two different tables depending on each Minor.

– For each course, UTCB has 5 PLACES AVAILABLE, if there will be more than 5 students enrolled per course, a waiting list will be created and we will check with the other universities whether or not they have filled the places available for them.

DEADLINE FOR REGISTRATION: OCTOBER 26, 13:00 PM.

Please follow the following steps (only bachelor students in 2nd, 3rd and 4th year of studies are eligible):

* Fill in the REGISTRATION FORM,
* Prepare your CV IN ENGLISH, mentioning the EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES in which you participated within the University or in the EU-CONEXUS project,
* Write A LETTER OF MOTIVATION explaining the reasons why you choose the Minor program and/or the courses you enroll in (what study and career plans you have, interest in the topics of the courses, interest in international experience, etc.)
* Prepare your PROOF OF THE LEVEL OF YOUR LANGUAGE SKILLS IN ENGLISH (Cambridge, Toefl, TOEIC, or any similar certificate); no problem if you don’t have it, you’ll participate in a 10 minutes oral test organized on 30TH OF OCTOBER.
* Send all documents by email to RAMONA DIAC, EU-CONEXUS MINOR OFFICERramona.diac@utcb.ro (you can also ask her everything you want about the Minors, courses, procedure)