Acte necesare

   

   Acte necesare pentru înscriere

Candidații vor depune la încărcare pe platformă următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere (se va completa on-line pe platformă);
  2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, scanată după original. Pentru absolvenții de liceu din promoția anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința, scanată după original, care va conține media de la bacalureat;
  3. Acordul candidaților pentru prelucrarea datelor personale;
  4. Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget sau taxă), scanată după original;
  5. Certificatul de naștere – scanat după original;
  6. Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – scanat după original;
  7. Cartea de identitate – scanată după original;
  8. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Plata se va face pe platforma on-line)
  9. Atestat de competenta lingvistica recunoscut pentru scutirea de participare la testul de competenta lingvistica, scanată după original.

Originalele actelor de studii (diploma de bacalaureat sau adeverința, diploma de licență, adeverința de student) și ale actelor de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie – dacă e cazul și cartea de identitate) vor fi scanate și încărcate pe platforma de admitere, cu asumarea responsabilității candidatului privind autentitcitatea și corespondența dintre documentele scanate și cele originale.